24 mei 2024

Uitgebreide versie beleidsplan

Beleidsplan 2021 – 2025
Stichting

Maatschappelijk
Parkhout

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Nieuwegein: vergrijzing, eenzaamheid en sociale cohesie samen aanpakken
 3. Een stichting die de sociale verbinding bevordert in Nieuwegein.
 4. Onze eigen aanpak en oplossing: Met En Voor Elkaar
 5. De activiteiten van Stichting Maatschappelijk Parkhout
 6. Samenwerking met andere organisaties en partners
 7. Wat hebben wij al bereikt
 8. De strategie naar de toekomst
 9. Risico’s in de uitvoering
 10. De organisatie achter Stichting Maatschappelijk Parkhout

Zie ook www.smp-nieuwegein.nl

 1. Inleiding

Hierbij presenteren wij het beleidsplan voor de komende jaren van de Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP). De stichting wil bijdragen aan een fijn leefklimaat en leeftijdsvriendelijke omgeving op sportpark “Parkhout” te Nieuwegein voor inwoners van de gemeente en omgeving. Dat doet de stichting door sociale activiteiten te organiseren voor inwoners van Nieuwegein die weinig sociaal contact hebben. Voor oud en jong, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, en geaardheid. De stichting ondersteunt een inclusieve samenleving. Voor de activiteiten maakt de stichting gebruik van de faciliteiten van het sportpark Parkhout te Nieuwegein en de exclusieve inzet van vrijwilligers.

In dit beleidsplan geven wij nadere informatie over de missie van onze stichting en over de activiteiten die wij de komende jaren willen organiseren en opzetten. Ook gaan wij in op de (maatschappelijke) uitdagingen binnen de gemeente Nieuwegein waar de stichting een bijdrage aan wil leveren. Tenslotte geven wij weer hoe wij onze activiteiten opzetten, wie er achter de stichting schuilgaan en op welke wijze wij met onze middelen omgaan. De stichting is opgericht in 2021, heeft sinds 2022 een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft op 1 juli 2023 haar naam gewijzigd van Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM) naar Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP).

De stichting is opgericht om sociaal maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken op momenten dat de sportaccommodatie niet (volledig) voor voetbal en training wordt gebruikt. De oprichters zijn sinds het begin zeer enthousiast en ondervinden veel genoegdoening als ze de ouderen en jongeren zien genieten van de bijeenkomsten.

 “Als initiatiefnemer krijg ik hier telkens weer energie van” (Rien Nijsse).

 “Ik doe het voor het een glimlach” (Gerard van Vliet).

Meer informatie kunt u vinden op onze website (www.smp-nieuwegein.nl)

2. Nieuwegein: vergrijzing, eenzaamheid en sociale cohesie samen aanpakken

In 1971 werd Nieuwegein geboren uit de samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk. Als de 6e gemeente van de provincie Utrecht, met een bevolking van 65.000 inwoners, biedt Nieuwegein een levendige mix van woonwijken, industriegebieden en groene ruimtes. Echter, recent onderzoek van de provincie Utrecht (Staat van Utrecht 2022) wijst op een verontrustend hoog percentage inwoners in Nieuwegein, zowel jong als oud, die zich sociaal geïsoleerd of ernstig eenzaam voelt. Nieuwegein heeft de hoogste percentages van ernstige eenzaamheid onder alle 26 gemeenten in de provincie, met respectievelijk 16% van de mensen van 19 jaar en ouder en 12% van de mensen van 65 jaar en ouder. Bovendien blijkt uit vergelijkingen met buurgemeenten dat Nieuwegein lager scoort op sociale cohesie en sociale participatie. Daarnaast is het vrijwilligerswerk onder de bevolking het laagst in vergelijking met de andere vijf gemeenten, met slechts 33% van de inwoners die zich hieraan wijden, terwijl Houten een score van 47% behaalt.

Het gemeentebestuur van Nieuwegein erkent de uitdagingen van deze tijd. Er wonen nu bijna vijf keer zoveel mensen in Nieuwegein als begin jaren zeventig. “Aan onze stad, gebouwd op de idealen van de jaren zeventig en tachtig, dringen eenentwintigste-eeuw-se opgaven zich op. Voor de inwoners van een aantal wijken wordt zichtbaar dat ze sinds het laatste decennium moeite hebben de regie op hun leven te hebben en te houden en de sociale kracht daalt al een aantal jaren.” Het veiligheidsgevoel van Nieuwegeiners is de afgelopen jaren gedaald. Door globalisering, digitalisering en automatisering van onze economie groeit de kans op ongelijkheid, sociale uitsluiting en polarisatie. Ook is er een proces van vergrijzing van de stad. De inwoners die in de jaren zeventig in Nieuwegein zijn komen wonen, wonen er vaak nog steeds en zijn ouder geworden. De groei van deze ouder wordende inwoners stelt de gemeente op het gebied van wonen en sociaal-maatschappelijk voor enkele vraagstukken. Het beleid is dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen met passende zorg en ondersteuning, waar nodig. De komende jaren is er een oplopend tekort aan zorgpersoneel, een toenemende vraag naar mantelzorg en oplopende kosten in de WMO. Ook kwetsbare inwoners wonen steeds meer en langer in de wijk en er zijn minder in zorgtehuizen of instellingen. Kortom: vergrijzing, sociale uitsluiting, eenzaamheid en gezondheid onder ouderen, maar ook jongeren zijn grote uitdagingen voor Nieuwegein. Daaraan kunnen niet alleen de gemeente, maar ook de burgers een bijdrage aan leveren. De gemeente wil daarom ook ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving en inwoners zelf verantwoordelijkheid gunnen. Door gebruik te maken van de aanwezige krachten in de stad bij het aantrekkelijk maken en houden van de buurt en versterkt dit de veerkracht en draagkracht van de stad en haar inwoners. De gemeente wil inwoners die niet vanzelfsprekend meedoen in Nieuwegein daarin structureel betrekken. Want hoe meer initiatief er van de bewoners uitgaat, hoe vitaler de samenleving is. Nieuwegein noemt dat “bouwen aan krachtige gemeenschappen en het ondersteunen van maatschappelijke organisaties die hierbij helpen.”

3. Een stichting voor sociale verbinding in Nieuwegein.

De SMP verbindt mensen door activiteiten te organiseren op Sportpark Parkhout.  De prachtige accommodatie wordt gebruikt op momenten dat de sportvereniging deze niet (volledig) gebruikt. De stichting werkt hierbij uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en streeft naar een laagdrempelige toegang tot de diverse activiteiten.

Onze mensen, onze historie en onze missie

De mensen.

Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat er veel belangstelling en waardering is voor de ontmoetingsactiviteiten die de stichting wekelijks organiseert in de voorzieningen van de
s.v. Parkhout.

 “Ik ga nog niet naar die ouderenclub toe” zei ik. “Pa” zei mijn dochter ‘hoe oud ben jij”. Ik ben 82 en dacht: je hebt gelijk. De dinsdagmorgen ben ik wezen kijken. De ontvangst van Rien was hartelijk en ik had direct al contact met een paar bekenden van lang geleden.  Al gauw was ik aan het sjoelen met drie Jannen en Coen. We oefenen ook om ons lichaam op peil te houden zoals dansen, wandelen, rek en strek en zo proberen dat we in goede conditie te blijven. Voor de jarigen wordt uit volle borst gezongen en de zieken krijgen ook aandacht. Ik voel me thuis bij de SMP op dinsdag.

“De ontvangst was vriendelijk en ik kende een aantal bezoekers van gezicht. Iedereen zocht z’n plekje: sjoelen, rummikub, biljarten, kaarten of gewoon wat kletsen. Ik kon al snel aanschuiven bij het klaverjassen, want ze hadden een vierde man nodig. De tweede keer kwam ik in gesprek met bridgers. Het klikte en sindsdien zit ik ook aan een bridgetafel.”

“In heel Nederland kent men denk ik zo’n bijzondere opzet niet voor ouderen, daar mogen we in Nieuwegein best trots op zijn.”

“Je ontmoet mensen en je praat met andere mensen en het is fijn om met elkaar te eten, want alleen eten is helemaal niks. Het is voor mij met geen pen te beschrijven hoe leuk ik dit vind! Het is een verrijking van mijn leven. (Mieke, 83  jaar).

“De sociale betrokkenheid van het team van MEVE75+ bleek duidelijk tijdens de coronatijd. Via een telefooncirkel probeerde men met de deelnemers in contact te blijven. Ook de huisdeurbezoekjes in die tijd versterkte de binding tussen deelnemers en organisatie. De kleine cadeautjes (paasei, kerstbrood, plantje, doosje chocola) bij die ontmoetingen waren een welkome bijzaak; het gesprek was belangrijker”.

“Voor mij is het een volstrekt unieke activiteit bij een sportvereniging. Ik weet dat veel sportverenigingen spreken over hun maatschappelijke betrokkenheid. Maar hier wordt dat begrip door de Stichting Maatschappelijk Parkhout heel concreet vormgegeven.”

Historie SMP.

Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP) – tot 1 juli 2023 was dit Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM) – bevordert een fijn leefklimaat en wil een leeftijdsvriendelijke omgeving mogelijk maken op sportpark “Parkhout” te Nieuwegein voor inwoners van de gemeente Nieuwegein en omgeving. Dat doet de stichting door sociale activiteiten te organiseren voor inwoners van Nieuwegein die weinig sociaal contact hebben. Voor oud en jong, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, en geaardheid. De stichting ondersteunt een inclusieve samenleving. Voor de activiteiten maakt de stichting gebruik van de faciliteiten van het sportpark Parkhout te Nieuwegein.  SGM heeft een verbindende, enthousiasmerende en inspirerende rol. Onze activiteiten organiseren we samen met sociaal maatschappelijke instellingen in Nieuwegein en externe partners.

Het initiatief SGM/SMP is in 2020 opgezet door Rien Nijsse en Gerard van Vliet, oud-bestuursleden van de voetbalclub Geinoord en er werken meerdere vrijwilligers aan mee. Voorzitter Rien Nijsse zegt daarover: “Vrijwilligerswerk doe je voor je eigen goede gevoel. Je doet wat voor de gemeenschap. Het geeft jezelf dat goede gevoel. Dat is de kern van ons initiatief; MET EN VOOR ELKAAR, voor en met ons en voor en met alle vrijwilligers. We krijgen terug van de deelnemers dat het zo goed georganiseerd is en dat ze zo leuk met elkaar praten”.  Mensen gaan weg met een lekker gevoel.

De missie van SMP.

De missie is om de betrokkenheid van Sportvereniging Parkhout met Nieuwegein te vergroten door het opzetten en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, waarbij de faciliteiten van het sportpark worden ingezet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, jong en oud zich welkom en thuis voelt op ons sportpark. De stichting wil sociaal contact tussen jongeren stimuleren en ook ouderen betrekken en activeren ten behoeve van een sociale en vitale oude dag. Door sociaal contact, gezellig samen zijn voelen mensen de uitdaging om weer dingen te doen met elkaar. Zelf weer actief te zijn.

Voorwaarde om deze missie vorm te geven is een goede samenwerking en vertrouwen met het bestuur van s.v. Parkhout, zodat we in de toekomst onze projecten blijvend met volledige gebruikmaking van de accommodatie kunnen uitvoeren en later zelfs uitbreiden.

4. Onze eigen aanpak en oplossing: ” Met En Voor Elkaar”

De SMP richt zich niet alleen op ouderen van 75+. Zij ziet een rol voor zichzelf om ‘te verbinden door activiteiten te organiseren’ voor alle leeftijden: voor oud en jong, ongeacht leeftijd, godsdienst, handicap, culturele of etnische achtergrond, gender of seksuele voorkeur.

Voor onze activiteiten behoeft men geen lid te zijn van een organisatie. De stichting kent zelf ook geen leden, maar staat open voor alle geledingen uit Nieuwegein en omgeving. De activiteiten zijn vooral leuk, aantrekkelijk om aan mee te doen en hebben daarmee een wervend karakter. Eenmaal ter plaatse stimuleert de organisatie onderling contact in een ongedwongen en ontspannen sfeer met persoonlijke aandacht voor iedereen. Dat is het kenmerk van alle activiteiten en die stichting organiseert. De stichting werkt voor haar activiteiten graag samen met gemeente en maatschappelijke partners door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en faciliteiten om maatschappelijke projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Zo werkt stichting Reinaerde mee door haar cliënten (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) als dagbesteding in te zetten op de dinsdagen. Ze helpen mee bij de voorbereiding en opruiming van de lunch voor de 75+-deelnemers. Samen met de vrijwillige gastvrouwen geven zij invulling aan ons credo MET EN VOOR ELKAAR.

5. De activiteiten van SMP

Met En Voor Elkaar  75+

Elke dinsdag kunnen Nieuwegeiners van 75 jaar of ouder deelnemen aan ‘Met En Voor Elkaar 75+’ in het clubhuis van SV Parkhout.

Voor de bijeenkomsten is er een vaste structuur.

 • Bij aankomst worden de deelnemers bij de deur welkom geheten door Rien of door een gastvrouw. En dan zoekt iedereen zijn plaatsje;
 • Om 10.00 uur is er een centraal moment en welkom van de deelnemers met koffie/thee en een koekje. In het welkomstwoord wordt aandacht besteed aan de jarigen, lief en leed en soms zijn er wat zakelijke mededelingen;
 • Daarna starten de activiteiten zoals klaverjassen, bridgen, sjoelen, rummikub en bij mooi weer ook buiten jeu-de-boules. Er lopen dan (vrijwillige) gastvrouwen rond om een praatje te maken, een limonade of koffie/thee te serveren en om te helpen bij de spellen;
 • Om ca 11.30 u zijn er beweegoefeningen (afgestemd op wast mensen zelf aankunnen), uitgevoerd onder leiding van een ROC-student van ROC Midden Nederland, leergang Sport en Welzijn. Meestal is dit buiten bij het voetbalveld;
 • Binnen dekken cliënten van zorginstelling Reinaerde de tafels voor de gezamenlijke lunch (ca 12.00 u) met veel gesprekken;
 • Rond 13.00 u gaan de mensen weer huiswaarts.

Incidenteel zijn er extra programmaonderdelen zoals een quiz, bingo, een muziekevenement, Sinterklaas, kerstoptreden in Dickens-stijl  en een dance clinic.

De werving van de deelnemers vindt plaats via flyers bij huisartsen, gemeente, kerken om de ouderen te benaderen en via de lokale pers, maar verloopt hoofdzakelijk via mond-op-mond-reclame vanuit de deelnemers.

Deelnemers zonder vervoer worden opgehaald en thuisgebracht door de wandelvoetballers, die ook dinsdag actief zijn op het sportcomplex. En ouderen die nog kunnen en willen rijden, halen elkaar ook op.

Met En Voor Elkaar 75+

Elke donderdagmiddag kunnen Nieuwegeiners van 55 jaar of ouder deelnemen aan Met En Voor Elkaar 55+ in het clubhuis van SV Parkhout. Via onder meer de biljartsport bevorderen van sociale contacten onder Nieuwegeiners.

Op donderdagmiddag is er een bruisende bijeenkomst waar je kunt genieten van een potje biljarten (maximaal 10 deelnemers tegelijk) of andere leuke spellen, zoals Triominos, Rummikup, kaarten of sjoelen. Terwijl de organisatie zorgt voor heerlijke koffie en thee, moedigen ze de deelnemers aan om een praatje te maken en nieuwe sociale contacten te leggen. Hoewel biljarten de aantrekkingskracht is die mensen samenbrengt, staat het gezellig samenzijn centraal. Dit is dé gelegenheid om nieuwe vriendschappen te smeden en eenzaamheid onder Nieuwegeiners te verminderen. Bovendien blijven mensen mentaal en fysiek actief, waardoor je jezelf energiek en levendig voelt. Zo verrijkte deze activiteit niet alleen je geest, maar ook je sociale leven verrijkt. Zo ontstaan nieuwe sociale contacten en worden Nieuwegeiners minder eenzaam. Bovendien zijn ze mentaal en fysiek actief.

 1. Teenage – Party

SMP organiseert in samenwerking met SV Parkhout en met steun van de gemeente Nieuwegein en het KF Hein Fonds regelmatig een  TEENAGE-PARTY voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar. De muziek van DJ’sBas, Dennis en Youri en de bijbehorende lichteffecten zorgen voor een echte disco-sfeer. De vrijwilligers van SV Parkhout achter (en voor) de bar dragen ook bij aan die sfeer en hielden tussendoor een ware limbo-dans voor de jeugdige jongens en meisjes.

Sportdagen voor Mantelzorg kinderen

De SMP wil 2x per jaar een sport en spelmiddag (woensdag) voor de Mantelzorgkinderen organiseren in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg met sportactiviteiten (Bij heel slecht weer is er een binnenprogramma in het clubhuis van SV Parkhout. De kinderen worden via Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein uitgenodigd.

Evalueren en verbeteren

Wij evalueren op regelmatige basis de voortgang en uitvoering van onze werkzaamheden. Dit doen wij onze eigen mensen, maar ook bij de deelnemers en partners. Zo kunnen we activiteiten en de organisatie ervan verbeteren en komen we tegemoet aan de wensen van onze deelnemers

Samenwerking met andere organisaties en partners

De stichting onderhoudt een goede relatie met de gemeente Nieuwegein, die ook financieel bijdraagt aan de activiteiten. Ieder jaar opnieuw wordt de subsidie-aanvraag beoordeeld en het bedrag vastgesteld. Voor de activiteiten werkt de stichting ook samen andere maatschappelijke organisaties uit Nieuwegein, zoals de sportclubs op sportpark Parkhout, Movactor, SportID, ROC Midden Nederland, zorginstelling Reinaerde, Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein, Samen voor Nieuwegein en Vrijwilligershuis Nieuwegein. Meerdere vermogensfondsen maken het werk van de stichting mogelijk. De Stichting RCOAK, VSBfonds, Fonds SGS, Fonds Sluyterman van Loo, Postcodeloterij Buurtfonds, Brentano, K.F. Heinfonds en BAVO stichting dragen (droegen) financieel bij. Ook de Stichting Topvoetbal Nieuwegein (STN) steunt de SMP met een procentuele bijdrage vanuit de opbrengst van de reclameborden op sportpark Parkhout.

Wat hebben wij al bereikt?

Afgaande op de evaluatie onder onze deelnemers kunnen we met trots vaststellen dat wij de laatste jaren al veel mensen vreugde, contact en verbinding hebben bezorgd. Het geeft meer kleur en zin aan het bestaan van onze deelnemers. De organisatie, het programma en activiteiten, de betrokkenheid van vrijwilligers en begeleiders, het onderlinge contact en de gezelligheid worden enorm gewaardeerd. De mensen komen steeds weer terug en hebben de activiteiten tot een vast onderdeel van hun week gemaakt. Zo hebben wij in de afgelopen jaren het volgende bereikt:

– Met En Voor Elkaar 75+: gemiddeld 51 bijeenkomsten per jaar met gemiddeld 
45 deelnemers  per dinsdag.

– Met En Voor Elkaar 55+:gemiddeld 51 bijeenkomsten per jaar met gemiddeld
20 deelnemers per donderdag

– Teenage Party: 2 partys en gemiddeld 52  deelnemers

– Sport/spel-dagen voor Mantelzorgkinderen : 2 x een actieve en gezellige woensdagmiddag

De strategie naar de toekomst

Het bestuur heeft veel ideeën voor de toekomst en wij worden gesterkt door de enthousiaste en positieve reacties van deelnemers, vrijwilligers en gemeente Nieuwgein. Maar niet alles kan in een keer en tegelijk. Er zijn mensen en middelen nodig om onze plannen te realiseren. Wij proberen nieuwe activiteiten altijd eerst uit. Daarom organiseren we pilots waaruit we lessen trekken voor een mogelijk vervolg. Tegelijk streven wij ernaar dat onze activiteiten voor de deelnemers bestendig zijn, dus dat zij ervan op aan kunnen dat we door kunnen gaan en dat een succesvolle en gewaardeerde activiteit niet ineens wegvalt.

De speerpunten en doelen van de stichting zijn daarom voor de komende jaren:

 1. Meer activiteiten en aanbod ontwikkelen en organiseren voor verschillende doelgroepen
 • De leemtes opvullen in Nieuwegein op het gebied van activiteiten en verbinding (dit in afstemming met de Raad van Toezicht, gemeente en andere maatschappelijke organisaties)
 • Pilot-projecten bedenken en uitvoeren voor nieuwe doelgroepen en activiteiten
 • Van pilotprojecten naar vaste en terugkerende activiteiten
 • Voldoende bekendheid opbouwen in de regio voor het werven van deelnemers
 • Voldoende financiële middelen aantrekken voor de uitvoering van activiteiten
 • Een vaste partner worden van de gemeente met een jaarlijks budget voor activiteiten;
 • Zekerstellen van het gebruik van de faciliteiten van de SV Parkhout in de toekomst
 • Financiële bijdragen van fondsen, bedrijven en derden verwerven voor aanbod en activiteiten
 • Jaarlijks een sponsoractiviteit organiseren (bijv. sponsorloop) om donaties van particulieren te realiseren.
 • Behouden van een ANBI-status bij de Belastingdienst
 • Voldoende menskracht mobiliseren (vrijwilligers en coördinatoren)
 • Onze activiteiten voeren wij alleen uit met vrijwillige inzet. Om de continuïteit van de veelheid van activiteiten te kunnen waarborgen is daarom voldoende inzet van vrijwilligers, coördinatie en bestuursleden cruciaal. Daarom is een speerpunt voor de komende periode om voldoende mensen te werven en te behouden. Daarvoor gaan we de samenwerking met andere organisaties versterken en onze zichtbaarheid in de regio vergroten

Risico’s die wij zien in de uitvoering

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden loopt de stichting ook risico’s. Door hiervan vooraf bewust te zijn kunnen we met maatregelen inspelen op een situatie waarin deze risico’s zich kunnen voordoen. Wij voorzien de volgende risico’s en de daarop volgende (re) acties:

RisicoKansMaatregel/actie
   
Niet meer kunnen beschikken over de accommodatie van SV ParkhoutKleinBlijvende aandacht voor goede relaties met de beheerders en beleidsbepalers van de accommodatie.
Wegvallen van coördinatie en bestuursledenKlein Het imago van de SMP zeer positief houden, wat leidt tot betrokkenheid van zittende coördinatoren en bestuursleden en uitnodigt tot nieuwe vrijwilligers.
Tekort aan vrijwilligers voor vervoer en begeleidingKleinHet imago van SMP  behouden, waardoor vrijwilligers er graag bij willen horen.
Tekort aan financiële middelenMiddelBlijvend investeren in een goede relatie met gemeente en sponsoren.
Te weinig deelnemersMiddelBij afname van het aantal deelnemers wervende acties starten via de lokale media en de zittende deelnemers.
Deelnemers die zware zorg nodig hebbenGrootMet name voor de 75+ groep zorgen dat er een achtervang is die ons kan adviseren bij medische of sociale problemen. De SMP is geen zorginstelling en zal met dat advies mensen moeten doorverwijzen naar andere instellingen. Wel zorgen we dat er een AED aanwezig is en voldoende vrijwilligers met zorg-kennis.
Kwetsbaarheid bestuur SMPGrootHet bestuur uitbreiden met meerdere personen en de taakverdeling opsplitsen.

De organisatie achter de Stichting Maatschappelijk Parkhout

De Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP) ontwikkelt, beheert, draagt zorg voor uitvoering, voert administratie van de sociaal maatschappelijke activiteiten vanuit sportpark Parkhout te Nieuwegein. SMP stelt financiële middelen beschikbaar voor maatschappelijke doelstellingen. SMP is voor de uitoefening afhankelijk van fondsen, donateurs en giften. De stichting wordt financieel ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, de STN, commerciële organisaties en organiseert zelf ieder jaar een activiteit (bijv. sponsorloop) die giften mogelijk maakt. De SMP is per 21 februari 2022 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. De stichting communiceert over haar activiteiten via de lokale media, de website en door mond-op-mond-reclame.

Financieel beleid

De SMP stelt jaarlijks – in overleg met haar Raad van Toezicht – een activiteitenplan en begroting op. De SMP bepaalt welke activiteiten daadwerkelijk passen binnen haar begroting en de mogelijkheden, die het sportpark Parkhout biedt. 

De baten van de SMP bestaan uit subsidies en donaties van organisaties en natuurlijke personen.  De SMP heeft geen winstoogmerk.

Het beleid is om prudent om te gaan met middelen van de SMP. Het geld is alleen ondergebracht bij de bank en er wordt niet belegd. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om te beleggen of andere risicovolle financiële producten aan te schaffen met middelen van de SMP.

De SMP heeft een boekjaar dat gelijkloopt met het kalenderjaar. Voorafgaand aan het boekjaar wordt een begroting opgesteld. Na afloop van een boekjaar wordt de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Verantwoording

De SMP legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden, waarin vertegenwoordigers zitten van de besturen van SV Parkhout en STN. De vast te stellen begroting en jaarrekening behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden deze stukken aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur van de SMP opdragen de jaarrekening te laten toetsen door een onafhankelijk deskundige.

Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM) is bij notariële akte opgericht op 25 november 2021, de naamswijziging naar Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP)  is op 3 juli 2023 via notariële akte doorgevoerd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, inschrijvingsnummer 84611553. Het RSIN nr is 8632 80 705

Voorzitter:                   Rien Nijsse (06-48028002)
Penningmeester:        Herman van Wiggen
Secretaris:                  Gerard van Vliet

Het stichtingsbestuur voert haar taken onbezoldigd uit en staat onder toezicht van een Raad van Toezicht, bestaande uit 4 personen. Dit zijn: Rob de Vries, John ten Heuvel, Freek den Brok (STN) en vacature (bestuur SV Parkhout).

Het e-mailadres van het bestuur van SMP is;
bestuur@smp-nieuwegein.nl

Het postadres van de Stichting Maatschappelijk Parkhout is:
Venkelgaarde 14 3436 HT Nieuwegein

Bankrekening van de Stichting Maatschappelijk Parkhout is:
NL14 INGB 0674 9727 16

Website adres: https://smp-nieuwegein.nl